Tel: 075 617 10 37 | Email: [email protected]
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Handelsnaam ; Care Wormerveer
Adres; Zaandijkerweg 2, 1521 AX Wormerveer;
Bezoekadres; Zaandijkerweg 2, 1521 AX Wormerveer
Telefoonnummer: 075 617 10 37, telefonisch bereikbaar van Ma t/m Vr 9.00-17:00
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 68575661

Artikel 2: Algemeen

Care Wormerveer gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Care Wormerveer, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Care Wormerveer, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Care Wormerveer wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
Care Wormerveer geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

Artikel 3: Afspraken en verhindering

Care Wormerveer behandeld alleen op afspraak. Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is bindend en kan alleen telefonisch worden geannuleerd.
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Care Wormerveer.

Artikel 4: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Care Wormerveer besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. 

Care Wormerveer is geen fysiotherapeut, massagetherapeut, podotherapeut, psychiater of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Care Wormerveer is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts, podotherapeut,  psychiater of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
Mocht Care Wormerveer door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
Care Wormerveer behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Care Wormerveer heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 5: Tarieven en betalingen

Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant of met pinbetaling te worden voldaan.
Care Wormerveer behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

Care Wormerveer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Care Wormerveer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Care Wormerveer verstrekt zijn.

Artikel 7: Hygiëne

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Care wormerveer verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken en instrumenten worden na elke behandeling gereinigd en  gewassen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De behandeling en/ of advies van Care Wormerveer is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Care Wormerveer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de Care Wormerveer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Care Wormerveer. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Care Wormerveer verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Care Wormerveer nimmer aansprakelijk.
Care Wormerveer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Indien de assuradeur van Care Wormerveer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Care Wormerveer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste eenmaal het tarief van één consult. Care Wormerveer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Op bovengenoemde Algemene Voorwaarden kan alleen door Care Wormerveer een uitzondering worden gemaakt
Laatste versie gewijzigd 1 januari 2023 versie 1.3

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »